Tarieven en vergoedingen

Op deze pagina leest u meer over de diverse tarieven en vergoedingen.  

Tarieven prenatale screening 2017

€ 43,62
 
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 167,87
Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 102,24
 
Het verschil tussen beide tarieven (€ 65,63) is het tarief dat het UMCG
bij het echocentrum in rekening brengt voor de laboratoriumbepaling van fb-hCG en PAPP-A.
 
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 164,92
Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67
 
Het verschil tussen beide tarieven (€ 18,25) is het opslagtarief. In deze opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend, voor hun activiteiten ten behoeve van het SEO en de downscreening.
 
De opslag wordt aan de regionale centra voor prenatale screening afgedragen door de partij die het SEO declareert bij de zorgverzekeraar (doorgaans het echocentrum). Het echocentrum draagt de opslag op basis van het werkelijke aantal (eerste) verrichtingen (SEO's) in één zwangerschap af aan het regionale centrum. Bij een meerlingzwangerschap wordt dus maar éénmaal het opslagtarief afgedragen aan het regionaal centrum. Deze afdracht vindt plaats na elk kwartaal.
 

Kostenvergoeding prenatale screening voor zwangeren

Het counselinggesprek en het SEO worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De combinatietest moet door de aanstaande ouders zelf betaald worden. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel wanneer er sprake is van een medische indicatie, zoals een eerder kind met een trisomie. Voor de  NIPT in het kader van TRIDENT-2 dient de zwangere een eigen betaling te doen van 175 euro.
 
In onderstaande tabel staan de vergoedingen van de verschillende screeningtesten en prenatale diagnostiek voor zwangeren kort samengevat.
 

Onderdeel

Wie kan deze test krijgen?

Vergoeding

Counselinggesprek

Alle zwangere vrouwen

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

Combinatietest

Alle zwangere vrouwen

Zelf betalen (ongeveer 167 euro)
Soms vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Combinatietest

Zwangere vrouwen met een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

SEO

Alle zwangere vrouwen

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

NIPT
(TRIDENT-2)

Alle zwangere vrouwen

Zelf betalen (175 euro)

NIPT
(TRIDENT-1)

* Als uit Combinatietest een verhoogde kans blijkt
* Bij een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest / vruchtwaterpunctie

* Als uit Combinatietest of NIPT een verhoogde kans blijkt
* Bij een medische indicatie
Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

GUO 1 / GUO 2

 Bij een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico
   
  Zie ook de informatie op de website van Zorginstituut Nederland.