Samenvatting jaarverslag 2015

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de echoscopie. Alle echocentra worden eenmaal per 2 jaar gevisiteerd en er zijn landelijke procedures voor beeldbeoordeling vastgesteld. De beeldbeoordeling maakt onderdeel uit van de visitatie. In 2015 zijn 17 echocentra bezocht in het kader van een visitatie. Daarbij zijn er van 45 SEO echoscopisten logboeken beoordeeld. De beoordeling van de NT logboeken is in 2015 niet uitgevoerd, omdat de richtlijnen nu voorschrijven dat een NT logboek 1x per 2 jaar beoordeeld dient te worden. Met ingang van 2016 wordt de kwalitatieve beoordeling van de NT ook uitgevoerd als onderdeel van de visitatie. In 2015 heeft de SPSNN extra aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de counseling en aan de evaluatie van de effecten van de prenatale screening.

Kwaliteit van de counseling
Deelname aan de prenatale screening is idealiter een weloverwogen keuze van de zwangere, nadat zij een counselingsgesprek heeft gevoerd met een verloskundig zorgverlener. De kwaliteit van de counseling is lastig te meten, maar er zijn opvallende verschillen tussen praktijken in de organisatie van de counseling (apart gesprek vs onderdeel van het intake gesprek) en mbt de uptake van de screeningsonderzoeken, met name wat betreft de combinatietest. De SPSNN heeft in 2015 een aantal initiatieven ontwikkeld ter verbetering van de kwaliteit van de counseling, zoals een cursus voor assistenten gynaecologie in opleiding en een vaardigheidstraining voor verloskundigen die al ervaring hebben in het counselen. Beide activiteiten zijn goed beoordeeld door de deelnemers.

Effecten van de prenatale screening
Op verschillende manieren is de SPSNN is betrokken bij het onderzoek naar de effecten van de prenatale screening op de detectie van aangeboren afwijkingen en zwangerschapsuitkomsten en naar nieuwe ontwikkelingen in de prenatale screening. In samenwerking met het UMCG, AMC wordt onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het SEO. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW. Bij de studie wordt gebruik gemaakt van gegevens van de SPSNN en de SPSAO en de resultaten worden gepresenteerd in 2016. Daarnaast werkt de SPSNN nauw samen met Eurocat Noord Nederland, een langlopende gedetailleerde registratie van kinderen met aangeboren afwijkingen. In 2015 is een gezamenlijk onderzoek gestart naar de prenatale diagnostiek van urinewegafwijkingen. Tenslotte heeft de SPSNN meegewerkt aan het onderzoek naar de 13 weken echo, uitgevoerd door de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMC. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met enkele echopraktijken in de SPSNN regio.

De gegevens over het aantal uitgevoerde screeningsonderzoeken maken geen onderdeel meer uit van het kwaliteitsjaarverslag, maar zullen worden opgenomen in de Landelijke Monitor Prenatale Screening over 2015.

SPSNN jaarverslag 2015