Samenvatting jaarverslag 2018

 Nieuwe organisatievorm

In januari 2018 vond een belangrijke verandering in de organisatie van de SPSNN. Door een statutenwijziging en bestuurlijke reorganisatie is de SPSNN overgegaan naar een Raad van Toezicht model dat voldoet aan de zorgbrede governance code. Binnen dit model is een tweehoofdig bestuur benoemd en een Raad van Toezicht. Ook is een nieuwe Raad van Advies geinstalleerd. Met het UMCG zijn afspraken gemaakt over de detachering van personeel en het gebruik van ondersteunende diensten. De SPSNN is daarmee in organisatorische zin losgekoppeld van het UMCG. In september is een nieuwe kwaliteitscoördinator en kwaliteitsmedewerker in dienst gekomen.

Kwaliteitsborging van de prenatale screening

In de nieuwe organisatievorm heeft de SPSNN verder gewerkt aan de kwaliteitsborging van de prenatale screening. De SPSNN heeft 7 nieuwsbrieven verzonden, twee regio-avonden en - in samenwerking met Eurocat Noord Nederland- een symposium over buikwanddefecten georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden allen goed bezocht. De visitatieronde van de echocentra over 2017/2018 werd afgerond. De verbeterpunten die geconstateerd zijn betreffen met name de aanlevering van de gegevens aan Peridos en vervanging van verouderde echo-apparatuur. In het kader van de visitatie zijn in totaal 74 SEO logboeken beoordeeld waarvan 61 direct voldoende en 11 voldoende na een herbeoordeling. Sinds de introductie van de NIPT is het aantal combinatietesten sterk gedaald. In het najaar van 2018 heeft de SPSNN daarom een regionaal plan opgesteld voor de uitvoering van de combinatietest. Het aantal NT echoscopisten dat werkzaam is in de regio is teruggebracht naar 13. Het verloop van de combinatietest zal gemonitord worden en leidt mogelijk tot verdere aanpassing in 2019. De counselors hebben eind 2018 een terugkoppeling ontvangen van het aantal gesprekken dat zij hebben uitgevoerd in 2017. Omdat de ontwikkeling van een digitale vragenlijstmodule vertraging heeft opgelopen, heeft geen kwaliteitsaudit plaatsgevonden bij de praktijken voor counseling.

De resultaten voor 2018 vormen de basis voor de verdere koers in 2019, waarin we met de aanstelling van de nieuwe kwaliteitsmedewerker, ook streven naar een verbetering in de tijdigheid en structuur van de interne procedures en het opvolgen van de verbeterpunten bij de kwaliteitsaudits. De SPSNN streeft naar een optimale kwaliteit van de prenatale screening, niet alleen door te controleren op naleving van kwaliteitseisen, maar ook door het bieden van ondersteuning aan zorgverleners om de kwaliteit van de counseling en screeningsonderzoeken op peil te houden en te verbeteren.

SPSNN jaarverslag 2018