Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur.

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is – in nauw overleg met het RIVM-CvB en de Regionale Centra – hard bezig om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening. Wij willen u informeren over de stand van zaken van dit kwaliteitssysteem en doen een oproep aan echocentra om mee te werken aan de eerste voorbereidingen voor het nieuwe systeem.

Waarom een nieuw kwaliteitssysteem voor echoapparatuur?

De invoering van het nieuwe systeem heeft twee doelen:

  • Het moet voor echocentra makkelijker worden nieuwe echoapparatuur aan te schaffen die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Komende jaren gaat het LRCB na welke echoapparatuur voldoende kwaliteit heeft om te worden gebruikt in de prenatale screening (typekeuring). Er komt dus een lijst met goedgekeurde apparatuur die echopraktijken kunnen raadplegen.
  • De apparatuur zal tijdens de levensduur (technisch) gemonitord worden (periodieke testen). Voor de echocentra moet dat leiden tot een optimalisering van het gebruik van de apparatuur.

Testen echoapparatuur vanaf 2023

Op dit moment worden protocollen ontwikkeld die straks gebruikt worden om de apparatuur te testen. De planning is dat vanaf 2023 het LRCB bij alle echocentra de echoapparatuur beoordeelt. Alle nieuw geplaatste echoapparatuur wordt dan vóór gebruik getest (acceptatietest). Apparatuur die al in de prenatale screening in gebruik is, wordt getest om een ijkpunt voor ieder apparaat te verkrijgen. Vanaf 1 januari 2023 vindt de implementatie van het kwaliteitssysteem stapsgewijs plaats en de volledige implementatie zal afgerond zijn op 1 januari 2026.

Oproep: om het testen van de apparatuur in 2023 in te kunnen plannen, doet het LRCB dit jaar een inventarisatie van alle aanwezige echoapparaten in de prenatale screening.

Let op: vanaf mei 2022 benadert het LRCB daarom (per e-mail) alle echopraktijken die in Peridos staan geregistreerd om de benodigde gegevens in kaart te brengen. Elk echocentrum, inclusief eventuele dependances, wordt verzocht een inventarisatielijst in te vullen.

Ontwikkeling protocollen

Om tot goede testprotocollen te komen, bekijken het LRCB en een aantal beeldbeoordelaars momenteel een groot aantal echobeelden. Zo wordt vastgesteld welke elementen in de beelden aanwijzingen zijn dat een echobeeld technisch gezien goed (of niet goed) is. De kwaliteit van verschillende merken en typen apparatuur wordt beoordeeld. De beoordeelde beelden zijn zowel van het eerste als tweede trimester SEO, transabdominaal en transvaginaal en van zwangeren met een verschillend BMI.

Nieuwe apparatuur aanschaffen?

Wilt u, of uw praktijk, op korte termijn nieuwe apparatuur aanschaffen? Bespreek dan met de leverancier dat de komende jaren een nieuw kwaliteitssysteem wordt opgezet. Vorig jaar heeft het LRCB al contact gehad met de meeste leveranciers om ze te informeren over het nieuwe kwaliteitssysteem.

Tips:

  • Wijs bij aanschaf van nieuwe apparatuur de leverancier op de kwaliteitseisen waaraan de apparatuur moet voldoen.
  • Geef de leverancier aan dat op termijn een kwaliteitssysteem komt voor echoapparatuur waarin bij aanschaf en vervolgens periodiek wordt getest of de apparatuur (nog steeds) voldoende kwaliteit levert. Na implementatie van dat systeem dient een nieuw apparaat dat gebruikt gaat worden in de prenatale screening een typegoedkeuring te hebben.
  • Vraag of de leverancier schriftelijk kan bevestigen dat het echoapparaat aan de nu geldende kwaliteitseisen voldoet.
  • Laat daarbij ook schriftelijk vastleggen dat als het apparaat geen typegoedkeuring krijgt op het moment dat dit verplicht wordt gesteld, de leverancier het apparaat aanpast dan wel vervangt voor een type dat wel een typegoedkeuring heeft.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij uw Regionaal Centrum.