Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Controle screeningsdata 2022 in Peridos

Binnenkort gaan wij controleren of de zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor het jaar 2022 voldoen aan de normaantallen counseling en TTSEO. Hierbij zullen de data die op dat moment in Peridos staan als uitgangspunt dienen. Wij verzoeken om de screeningsdata van het jaar 2022 zorgvuldig op compleetheid te controleren in Peridos. 

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO: landelijk webinar 18 april

Vóórdat de nieuwe leidraad TTSEO in de praktijk kan worden gebruikt, willen de beroepsgroepen de leidraad graag inhoudelijk toelichten. Daarom organiseren de Regionale Centra op 18 april een landelijk webinar waar de leidraad wordt toegelicht. Daarnaast is er een presentatie van echocasuïstiek.

Eerste trimester SEO: meting NT bij navelstreng rond de nek

Er lijkt verschillend te worden omgegaan met het meten van de NT als de navelstreng rond de nek ligt. Voor de duidelijkheid een toelichting voor de meting.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur – testen LRCB

Het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is in januari gestart met het testen van echoapparatuur die in de prenatale screening wordt gebruikt. Het kan zijn dat het LRCB jouw praktijk binnenkort benadert om een afspraak in te plannen voor het testen van apparatuur. Schaf je een nieuw echoapparaat aan of start je een nieuwe praktijk, maak dan een afspraak voor een acceptatietest bij het LRCB.

Registratie in deelregister counseling prenatale screening KNOV

In januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde voor counselors van start gegaan. Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling prenatale screening van het KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos. Wanneer je niet bent ingeschreven in het deelregister, ben je er zelf voor verantwoordelijk dat de accreditatiepunten in Peridos worden bijgeschreven.

Folders in verschillende talen online beschikbaar

De nieuwe versies van de folders “De NIPT” en “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” zijn vertaald in het Engels, Turks, Pools en Arabisch.

december 2022
Tarieven prenatale screening in 2023

De tarieven voor prenatale screening (counseling, tweede trimester SEO en eerste trimester SEO) in 2023 zijn bekend.

Nieuwe versies folders en informatiekaart beschikbaar vanaf februari

Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening per 1 april 2023, komen er nieuwe versies van de folders De NIPT en De 13 wekenecho en de 20 wekenecho en de informatiekaart Prenatale screening.

Aanbod eerste trimester SEO verlengd tot 1 juli 2026

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het aanbod eerste trimester SEO te verlengen tot 1 juli 2026. Hierdoor blijft het voor zwangeren mogelijk om gebruik te maken van het aanbod, zolang er nog geen besluit is genomen over structurele opname van het eerste trimester SEO in het aanbod van prenatale screening.

In januari en februari uitgebreide informatie voor professionals over de NIPT vanaf 1 april 2023

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de NIPT zijn er vanaf eind januari 2023 verschillende informatiematerialen online beschikbaar over wat er precies gaat veranderen (én wat niet).

NIPT bij medische indicatie vergoed vanaf 1 januari 2023

Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT-1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege een medische indicatie, verandert er iets. In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is besloten dat per 1 januari 2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht eigen risico.

Vervanging SEO-echoscopist

Als vervanging intern niet mogelijk is, dan is het mogelijk om een externe echoscopist in te zetten voor het ETSEO en/of TTSEO. Voorwaarde is wel dat deze echoscopist een kwaliteitsovereenkomst met een regionaal centrum voor die verrichting heeft.

Controle BSN

Voor een betrouwbare uitwisseling van gegevens is het belangrijk dat het Burgerservicenummer (BSN) juist wordt gebruikt. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een correcte koppeling tussen de gegevens van de zwangere en haar BSN. Controleer daarom de identiteit van de zwangere aan de hand van een geldig identiteitsdocument,

Bereikbaarheid rondom jaarwisseling 2022/2023

In de weken rondom de jaarwisseling is de SPSNN beperkt bereikbaar, zowel via de mail als telefonisch.

Kanker als nevenbevinding bij NIPT in beeld gebracht

Binnen de landelijke TRIDENT-2 studie zijn over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in kaart gebracht waarbij de NIPT-uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het artikel en een editorial zijn gepubliceerd in de ‘Journal of Clinical Oncology’

Gezondheidsnut van nevenbevindingen bij NIPT

Op basis van resultaten van de TRIDENT-2 studie is voor het eerst aangetoond wat het gezondheidsnut is van nevenbevindingen bij de NIPT.

Loskoppelen logboekbeoordeling van de audit echopraktijk

Vanaf 2023 worden de logboekbeoordelingen ETSEO en TTSEO losgekoppeld van de audit echopraktijk. Hiermee verwachten we de belasting beter te kunnen verdelen voor zowel de echoscopisten als de SPSNN.

DE NIPT VANAF 1 APRIL 2023: VOORBEREIDINGEN IN VOLLE GANG

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie rond de NIPT die vanaf 1 april 2023 deel uitmaakt van het reguliere programma voor prenatale screening. Vanaf begin 2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT. Maar het is goed om nu al met een aantal zaken rekening te houden.

Informatie over het nieuwe Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Op maandag 14 november en op donderdag 17 november jl. zijn twee online informatiebijeenkomsten georganiseerd over het nieuwe kwaliteitssysteem echoapparatuur. De informatiebijeenkomst is terug te zien op de website van LRCB. Hier staat ook meer informatie en de slides van de bijeenkomst.

Terugblik webinar 22 november

Ruim 1300 deelnemers hebben op 22 november jl. gekeken naar het landelijk webinar van de regionale centra. Daar werd gesproken over HCMV, hoe om te gaan met klachten en incidenten, NIPT en nevenbevindingen. Dit webinar is on-demand terug te kijken.

november 2022
Terugblik symposium 15 jaar prenatale screening – Waar gaan we heen?!

Op 3 november jongstleden organiseerden we een feestelijk symposium. Daarin keken we niet alleen vooruit naar wat de toekomst mogelijk zal brengen, maar stonden we vooral ook stil bij de betekenis van prenatale screening voor zorgverleners én voor zwangeren. We kijken terug op een bijzondere en geslaagde bijeenkomst met twee inspirerende bijdragen over techniek en ethiek van keynote speakers Erik Sistermans en Alistair Niemeijer, een indrukwekkend optreden van Charlotte Beerda en vier interactieve workshops. De twee bijdragen van Charlotte Beerda delen we graag met jullie. Deze kan je terugvinden in het nieuwsbericht. Hierin vind je ook een link naar de foto's die deze middag gemaakt zijn.

oktober 2022
Data opleidingen ETSEO 2023

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist start, in januari en in september.

Geslachtsbepaling bij het ETSEO

De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat de beoordeling van het geslacht geen onderdeel is van het ETSEO.

Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. U kunt op maandag 14 november 16.00-17.00 uur of op donderdag 17 november 17.00-18.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen waarin toelichting wordt gegeven over de aanleiding hiervan, de rol van de verschillende partijen en de uitvoering van het systeem.

Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022

De Regionale Centra organiseerden op 3 oktober met ondersteuning van de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een landelijke casuïstiekbespreking. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8. Een aantal vragen kon niet tijdens het webinar worden behandeld. Op dit moment wordt een Q&A gemaakt en deze wordt gepubliceerd op www.clbps.nl.

IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals eerste trimester SEO

De IMITAS-studie is gestart met een vragenlijststudie voor zorgprofessionals waarbij de ervaring met het eerste trimester SEO (ETSEO) en de gevolgen van de introductie van het ETSEO op het vakgebied onderzocht worden. Uw perspectief is belangrijk om de potentiële voor- en nadelen van het ETSEO in kaart te brengen.

Termijn Eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Gebleken is dat 41% pas ná 13+5 weken wordt uitgevoerd. Wanneer dan iets wordt ontdekt, is er relatief weinig tijd voor het vervolg. Wijs de zwangere dus op het tijdig inplannen van de 13 wekenecho (vanaf 12+3 weken). En wees ook niet terughoudend met het aanbieden van een vaginale echo.

Nieuwe versies kwaliteitseisen

Nieuwe versies kwaliteitseisen voor Eerste en Tweede trimester SEO en de opleiding counseling.

NIPT meerlingen studie

Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingen studie van start gegaan. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de NIPT bij meerlingen en vanishing twins. Het aantal vanishing twins in Peridos blijkt veel lager te zijn dan is voorspeld. De juiste registratie in Peridos is curciaal, daarom willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. Indien u een vanishing twin heeft gediagnostiseerd moet u bij de NIPT-aanvraag kiezen voor een meerlingzwangerschap.

NIPT: er verandert van alles

NIPT: er verandert van alles! Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie. Een ingrijpende wijziging. Bent u counselor? Noteer dan alvast in uw agenda dinsdag 7 februari van 14.00-16.00 uur, webinar 'NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verander er?' Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.

september 2022
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022

Kwaliteitstoets counseling

NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder

Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum

Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten

juli 2022
Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

Vanaf 21 juli is op PNS.nl meer informatie te vinden over het kwaliteitssysteem echoapparatuur, die tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk wordt geïmplementeerd.

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling

Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op pns.nl.

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) heeft adviezen gepubliceerd aangaande de deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het eerste trimester SEO.

Landkaart echocentra met overcapaciteit

Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun spreekuren om eerste en/of tweede trimester SEO's uit te voeren. Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze uitvoering, kunnen dit overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra met meer mogelijkheden. Ook counselingpraktijken kunnen dit overzicht raadplegen.

Contact met de Peridos helpdesk

Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via het webformulier op peridos.nl en via het helpdesk mailadres.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.

Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming verbeteren.

Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO

Vanaf 1 juli is er een wijziging in betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO. De eerste uitbetaling volgens de nieuwe werkwijze ontvangt u op uiterlijk 15 juli. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het document 'Tarieven en declaraties'.

Animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Communicatietip: Animatievideo's over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. Sommige zwangeren lezen graag een folder of website tekst. Anderen hebben een voorkeur voor beeld en gesproken woord. Vooral voor deze laatste groep kunnen de animatievideo’s behulpzaam zijn.

Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

In een eerdere nieuwsbericht is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorginstellingbeheerders de bevoegdheid zouden krijgen om foute regels te verwijderen. Helaas heeft dit vertraging. Neem contact op met het Regionaal centrum of medewerkers van de helpdesk om foute regels te laten verwijderen.

Arbeidsmarktkrapte echocentra – Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 echocentra de vragenlijst ingevuld.

juni 2022
Foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

Sinds de Peridos release van 18 mei jl. worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch verwerkt. Ten onrechte staat in de handleiding ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk. In de volgende Peridos release (verwacht juni 2022) krijgen zorginstellingbeheerders de bevoegdheid om foute regels te verwijderen.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht voor de start van de opleiding.

Counseling eerste trimester SEO: noem vaginale echo

Bij het eerste trimester SEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek, zodat zwangeren beter voorbereid zijn op het onderzoek.

Controleer standaard én direct elke aanvraag eerste trimester SEO

Echocentra krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij een termijn van uiterlijk 14+5 weken. Wij adviseren echocentra om het controleren van de aanvraag standaard in het werkproces op te nemen. Als een (tijdige) aanvraag ontbreekt, zal de echo niet uitbetaald kunnen worden.

Afspraak eerste trimester SEO tijdig aanvragen én inplannen

Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. De termijn voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO is krap en echocentra hebben volle spreekuren. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag direct na de termijnecho instuurt als bewijs van deze toestemming.

Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch

Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho met tekst vertaald in het Oekraïens en Russisch.

mei 2022
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Een correcte gegevensafdracht is belangrijk. Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren, de gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Het verzoek is dan ook om maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen. Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum.

Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken

In de tweede helft van 2022 start de nieuwe ronde kwaliteitsaudit counselingspraktijken. Eén keer per twee jaar vindt deze audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening. 

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO

Halverwege 2022 worden er veranderingen in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO doorgevoerd. De uitbetaling door de Regionale Centra vindt dan uiterlijk op de 15e van de maand plaats. De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.

Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is - in nauw overleg met het RIVM-CvB en de Regionale Centra - hard bezig om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening. Wij willen u informeren over de stand van zaken van dit kwaliteitssysteem en doen een oproep aan echocentra om mee te werken aan de eerste voorbereidingen voor het nieuwe systeem.

Landelijk webinar NIPT

Dinsdagmiddag 7 februari 2023 staat er een landelijk webinar gepland over de implementatie van de NIPT in de screening. Dit webinar is verplicht voor alle  counselors met een kwaliteitsovereenkomst voor de prenatale screening.

Kamerbrief NIPT

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele implementatie van NIPT. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM.

Sluitingsdagen NIPT laboratoria

De NIPT labs in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Let rond deze dagen op de duur van het transport van de bloedbuizen!

Starten met uitvoeren van SEO’s? Neem eerst contact op met de SPSNN

Wil je starten als TTSEO echoscopist, in een bestaande echopraktijk, of in je eigen (verloskundigen)praktijk, dan moet je met een aantal zaken rekening houden. Neem ruim op tijd contact op met de SPSNN om hierover te overleggen. Zo voorkom je verrassingen en mogelijk teleurstellingen.

april 2022
Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Op dit moment komt een grote groep vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland. De zwangeren uit deze groep vluchtelingen komen in aanmerking voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken.

Raad van Advies SPSNN

De SPSNN vindt contact met en feedback van counselors en echoscopisten uit de regio belangrijk. Daarom hebben wij een Raad van Advies ingesteld die fungeert als klankbord tussen de SPSNN en haar contractanten. Mocht je onderwerpen hebben die je graag in de Raad van Advies besproken wilt zien of wil je lid worden laat het ons weten.

Registratie vanishing twins in Peridos

In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar de NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Het is daarom belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in Peridos.

Gebruik niet-valide BSN

Wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere zonder BSN in Peridos, dan wordt automatisch een Peridoscode gegenereerd. Er dient dan geen 'niet-valide BSN' vastgelegd te worden.

Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie

De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl.

Rapportage financiële gegevens

Op Peridos is een handleiding geplaatst met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen.

Maandelijkse gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO

Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos veranderd. De gegevens worden nu via XML-berichten aan Peridos aangeleverd.

XML-bericht via Zorgmail/E-zorg

Via ZorgMail/E-zorg kan een XML-bericht verstuurd worden naar Peridos. Voor een aantal bronsystemen staan de handleidingen op de Peridos website.

Nieuwe collega bureau SPSNN

We hebben een nieuwe collega! Sinds 1 maart is Marleen Veenstra werkzaam bij de SPSNN als stafadviseur beleid en kwaliteit.

maart 2022
Waar kan een zwangere een SEO laten uitvoeren?

Op Peridos.nl is een handige zoekfunctie voor zorginstellingen met een overeenkomst voor de uitvoering van de prenatale screening (eerste of tweede trimester SEO) in de buurt. Wijs een zwangere er op dat zij een SEO laat maken bij een echopraktijk die een overeenkomst heeft met het regionaal centrum.

Handleiding voor echocentra

Binnenkort wordt op Peridos.nl een nieuwe handleiding voor echocentra met informatie over hoe financiële gegevens ten behoeve van een jaarrekening uit Peridos te halen zijn.

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Op 11 en 25 maart 2022 worden vaardigheidstrainingen gegeven in het kader van de opleiding voor eerste trimester SEO-echoscopist. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor eerste trimester SEO-echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben gevolgd, maar dit nog wel graag willen.

Nieuwe bijscholingsronde counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan. De bijscholingsronde heeft een looptijd van 5 jaar, van 1/1/2022 tot 31/12/2026. In deze 5 jaar moet je als counselor 20 accreditatiepunten behalen. Voor de prenatale screening zijn al verschillende bijscholingen geaccrediteerd, deze zijn te vinden op PE-online.

Aanvraag eerste trimester SEO

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen eerste trimester SEO uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat de counselor een aanvraag voor het eerste trimester SEO doet. Dat kan via het eigen bronsysteem of handmatig in Peridos.

Wijziging toestemmingsformulier TRIDENT-2

Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. Het nieuwe toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website. Gebruik dit nieuwe toestemmingsformulier bij de aanvraag voor een NIPT.

Versoepeling coronamaatregelen

Met ingang van 25 februari '22 is er een landelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De mondkapjesplicht en de 1,5 meter maatregel vervallen. Voor zorgmedewerkers blijft het advies om mondneusmaskers te dragen. Zorgorganisaties kunnen aan hun bezoekers vragen om een mondneusmasker te dragen en om 1,5 meter afstand te houden.

Tarieven prenatale screening 2022

De tarieven voor de counseling, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO met ingang van 2022 zijn bekend.

februari 2022
Vragenlijst voor counselingpraktijken over het eerste trimester SEO

Sinds 1 september kunnen zwangeren een ETSEO laten uitvoeren. We zijn benieuwd naar ervaringen van counselors over het counselen van zwangeren voor het ETSEO. We stellen het op prijs wanneer u een korte vragenlijst hierover wilt invullen.

Professionals- en publieksmonitor 2020 online

De publieksmonitor met algemene trends en professionalsmonitor met meer specifieke (regionale) informatie over de uitvoering van het screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 2020 staan online.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) zet in opdracht van het RIVM de komende jaren een kwaliteitssysteem op voor echoapparatuur. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem volgt later in het jaar.

E-learning counseling prenatale screening inclusief eerste trimester SEO

De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samenvoeging van de e-learning prenatale screening en de e-learning eerste trimester SEO. Deze e-learning is verplicht onderdeel van de bijscholing voor counselors.

Landelijke webinars 2022

In 2022 bieden de regionale centra twee landelijke webinars aan, een casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022 en een algemeen webinar op dinsdag 22 november, steeds van 15-17 uur. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Nieuwe bijscholingsronde voor counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan. Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd. U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Lees hier meer over de opzet van de bijscholing en het registreren van de accreditatiepunten.

Voorlichtingsmaterialen prenatale screening

Het gebruik van actuele voorlichtingsmaterialen over de prenatale screening is belangrijk. Zorg er ook voor dat de informatie op uw website up to date is. Er is een handige checklist verschenen om uw voorlichtingsmaterialen te controleren op correctheid en actualiteit.

Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens

Veel zorginstellingen leveren de gegevens van counseling en TTSEOs van 2022 via XML-berichten aan in Peridos. We zijn heel blij dat dit voor heel veel praktijken en bronsystemen goed lukt. Voor de volledigheid van de gegevens vragen we zorginstellingen om de counseling en TTSEO gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel bestanden aan te leveren.

Informatie over de websites van CLBPS en Peridos

Waar kan je informatie vinden over het gebruik van Peridos? En waar kan je informatie vinden over de webinars? Lees hier op welke websites deze informatie te vinden is.

Naamswijziging CLBPS

Het CLBPS heeft een nieuwe naam: 'Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’.

december 2021
COVID-maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. is het belangrijk om zwangeren te (blijven) wijzen op de maatregelen bij de uitvoering van de screeningsonderzoeken: alleen de partner mag mee naar het onderzoek, draag een mondneusmasker en laat je testen bij klachten.

Informatiebeveiliging & Privacy

We werken in de prenatale screening met algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen te worden. Wees daarom alert wanneer je gegevens verstuurt via de mail. Wat is veilig mailen en waar moet je op letten?

Wel of geen NIPT als ETSEO afwijkend is en vice versa

Wel of geen NIPT als het ETSEO afwijkend is? En wel of geen ETSEO als de NIPT afwijkend is? Lees meer in dit nieuwsbericht.

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Op 17 januari 2022 komen de geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar. Zorg er daarom voor dat je op of zo snel mogelijk na 17 januari in Peridos inlogt om de overeenkomst te accorderen. Daarna zijn de nieuwe overeenkomsten pas geldig.

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. In vijf jaar dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp.

Evaluatie webinars najaar 2021 en aankondiging webinars najaar 2022

In november vonden twee landelijke webinars plaats. Deze werden goed gewaardeerd. Vanwege het succes van de webinars zullen de regionale centra ook in het najaar van 2022 twee landelijke webinars organiseren.

Traintool is definitief gestopt

De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. In totaal hebben 1901 counselors de toets gemaakt. Deelnemers beoordeelden Traintool gemiddeld met een 6,5 en de coaches met een 8.

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 via xml

Vanaf 2022 moeten gegevens over counseling en het TTSEO zoveel mogelijk via xml-berichten aangeleverd worden.

Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding

Er zijn opleidingsplekken beschikbaar voor de tweede trimester SEO opleiding. Deze start 28 januari 2022.

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO

In aanvulling op de wijziging in de kwaliteitsbeoordeling van de extremiteiten in het ETSEO, is de tekst in de kwaliteitsbeoordeling voor het TTSEO ook aangepast.