Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Start opleiding TTSEO in september

Bij Hogeschool Inholland, Fontys en UMCU zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar, start september 2023.

Meedenkers gezocht!

Wat vind jij belangrijk in de uitvoering van de prenatale screening? Wat zijn voor jou drijvende waarden in je werk? Heb jij ideeën over hoe we om moeten gaan met ethische vragen in de prenatale screening? Denk en praat mee! Binnenkort beginnen we met Dialoogtafels: een project waarin we met elkaar in gesprek willen gaan over ethiek en kwaliteit in de prenatale screening. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Meld je dan als deelnemer!

Nieuwe tarieven ETSEO en TTSEO per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt het TTSEO bekostigd vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet. Het nieuwe tarief voor het TTSEO bedraagt € 185,62. Voor het ETSEO bedraagt het tarief € 148,92.

Aanvraagformulier NIPT op papier meegeven

Om administratieve fouten te voorkomen, waardoor het NIPT-lab het bloed niet kan koppelen aan de zwangere en er dus geen analyse kan plaatsvinden, geef de zwangere altijd een print van het aanvraagformulier NIPT uit Peridos mee.

Informeren zwangere over reden van tweede afname NIPT

Wanneer er geen uitslag is van de NIPT kan je als counselor in de uitslagbrief lezen wat de reden daarvoor is. Er wordt geadviseerd om deze reden ook aan de zwangere te vertellen, wanneer zij opnieuw bloed voor NIPT moet laten afnemen.

Spiegelrapportages 2022

Door wijzigingen in de rapportagetool van Peridos zijn de spiegelrapportages 2022 helaas vertraagd. In het najaar zal elke zorginstelling een spiegelrapportage 2022 ontvangen.

juni 2023
Onderzoek naar capaciteit ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland

Het RIVM-CvB, de RC's en CLBPS starten vanaf deze zomer een onderzoek naar de capaciteit onder SEO-echoscopisten in Nederland. Het doel is inzicht krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

Leidraad TTSEO – navelstrenginsertie in de placenta niet te beoordelen

Wanneer je bij het TTSEO de navelstrenginsertie in de placenta niet (goed) kunt beoordelen, dien je het onderzoek te herhalen. Bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek, net zoals dat geldt bij de andere structuren.

TTSEO logboekbeoordeling

De TTSEO-leidraad is per 1 juni 2023 ingegaan. De RC’s voeren de logboekbeoordelingen tot 1 januari 2024 uit met het oude scoreformulier (passend bij het SEO-modelprotocol dat geldig was tot 1 juni 2023).​​​ Vanaf 1 januari 2024 gebruiken de RC’s een nieuw scoreformulier waarop de beelden getoetst worden conform de nieuwe SEO-leidraad.

TTSEO registratie en uitbetaling

Per 1 januari 2024 zullen de RC’s de uitgevoerde TTSEO’s uitbetalen aan de echocentra, vergelijkbaar met de werkwijze bij het ETSEO. Daarvoor is complete registratie van de TTSEO’s in Peridos belangrijk.

Verwijzing naar PND-centra na afwijkende of mislukte NIPT

Wanneer je een zwangere na een afwijkende of mislukte NIPT-uitslag naar een PND-centrum verwijst, stuur dan de NIPT-uitslag mee met de verwijzing. De PND-centra beschikken zelf niet over de NIPT-uitslag.

Nieuwe NIPT-aanvraag? Geef juiste aanvraagformulier mee

Met enige regelmaat geeft de counselor een aanvraagformulier van een ‘oude’ al ‘afgeronde’ NIPT-aanvraag mee aan de zwangere om bloed af te laten nemen. Dit zorgt voor problemen bij de bloedafname; het proces zal hierdoor vastlopen. Aanvraagformulieren kunnen namelijk maar voor één bloedafname gebruikt worden.

Verzoek aan counselors; zwangeren ID meenemen voor bloedafname NIPT

Willen jullie zwangere vrouwen er dringend op wijzen hun ID mee te nemen wanneer ze gaan bloedprikken voor de NIPT.

Nieuwe versie Kwaliteitseisen Informed consent & privacy

Het document Kwaliteitseisen Informed consent en privacy is geactualiseerd tot versie 7.1.

Registratie in deelregister counseling KNOV

Als counselor moet je 20 accreditatiepunten halen in de bijscholingsronde die loopt van 2022 t/m 2026. De Regionale Centra monitoren de voortgang van de gevolgde bijscholing en toetsen deze tussentijds. Hiervoor kijken de RC's naar de bijscholing die in Peridos is vastgelegd. Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling van het KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos en anders ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de punten in Peridos worden bijgeschreven.

Vroege echo: vermeld de aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer

Wanneer je een vroege echo maakt vanwege vitaliteit, bloedverlies en/of termijn, vermeld dan eventuele aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer, zodat de counselor dit bij de NIPT-aanvraag kan registreren.

mei 2023
Vragen aan de IMITAS onderzoeksgroep

De IMITAS onderzoeksgroep kan gemaild worden bij vragen over de IMITAS studie. Regelmatig ontvangt de onderzoeksgroep vragen die niet gaan over de studie, maar over het ETSEO zelf. Deze vragen horen niet bij hen thuis.

Bewaartermijn & bewaarplicht

Je bent als zorgverlener verplicht om een patiëntdossier 20 jaar te bewaren of zoveel langer als nodig voor het verlenen van goede zorg. De ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ zegt dat je als zorgverlener verplicht bent een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel hierbij is dat een zorgverlener een bewaarplicht heeft van twintig jaar na de laatste wijziging in het dossier.

Informeren counselors over nieuwe TTSEO leidraad

Op 1 juni 2023 treedt de herziene leidraad tweede trimester SEOleidraad tweede trimester SEO in werking. Naast het onderzoek naar aangeboren lichamelijke afwijkingen van de foetus, biedt deze leidraad aanbevelingen hoe te handelen bij afwijkende obstetrische parameters.

Update informatie NIPT

Alle informatie die over de NIPT te vinden is, is herzien.

Bericht in Peridos? Neem direct contact op met de zwangere

Als een aanvraag 8 dagen openstaat, krijg je automatisch een bericht in Peridos. Het is op dat moment belangrijk direct contact op te nemen met de zwangere om te achterhalen waarom de aanvraag nog openstaat. 

Print altijd het aanvraagformulier

Wij merken dat er soms een schermprint wordt gemaakt in plaats van een uitdraai van het aanvraagformulier uit Peridos. Dit heeft tot gevolg dat er een slechte kwaliteit is waardoor de barcode niet te scannen is. Print altijd het aanvraagformulier.

Status NIPT bloedbuizen in te zien in Peridos

De drie NIPT-laboratoria krijgen met regelmaat vragen van counselors over wat de status van de NIPT aanvraag is. De status kun je zelf in Peridos opzoeken, kom je er niet uit neem dan contact op met de Peridos helpdesk.

Uitslagtermijn NIPT terug naar 10 dagen

De uitslagtermijn van de NIPT is per 15 mei 2023 terug naar 10 kalenderdagen. Bij de start van de NIPT per 1 april werd nog rekening gehouden met een  uitslagtermijn tot maximaal 21 kalenderdagen. Slechts in een enkel geval is de termijn langer geweest dan 10 dagen. Het is dan ook niet meer nodig de langere uitslagtermijn aan te houden.

Vragenlijst studie ‘mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT’

De afdeling Verloskunde van het UMC Utrecht start een studie naar een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT: het voorspellen van zwangerschapscomplicaties (AFFIRM-studie). Zorgverleners en zwangeren kunnen deelnemen aan deze studie door het invullen van een online vragenlijst over de nieuwe toepassing. Ben je verloskundige of gynaecoloog? We zijn benieuwd naar jouw mening over een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT.

Wijziging rollen Peridos

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos.

Webpagina ‘Vind een echocentrum in uw regio met overcapaciteit’

De webpagina zal in juni uit de lucht worden gehaald. Indien er nog gebruik wordt gemaakt van deze pagina, neem dan contact op via platform@clbps.nl.

Onderzoek naar relatie tussen kenmerken echocentra en kwaliteit van het TTSEO

In april is IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het TTSEO. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Vanaf het begin dit jaar wordt het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur geïmplementeerd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is volop bezig met het testen van de echoapparatuur in echocentra. Tijdens het webinar van 18 april is een toelichting gegeven over het kwaliteitssysteem en zijn er vragen gesteld. Antwoorden en meer informatie vind je hier.

ETSEO- en TTSEO-tarieven

In opdracht van het RIVM heeft KPMG een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Het rapport is aangeboden aan VWS. Het is nog niet bekend of VWS het voorstel voor herziening van beide tarieven overneemt. Per 1 januari 2024 zal de uitbetaling van het TTSEO, net zoals het ETSEO, via de RC's gaan worden uitgevoerd.

Registratie TTSEO in bronsystemen

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad moeten uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.

Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Vanaf 1 januari 2024 zal de TTSEO-logboekbeoordeling plaatsvinden volgens de nieuwe leidraad.

Implementatie leidraad TTSEO

Vanaf 1 juni 2023 dient het TTSEO volgens de nieuwe Leidraad TTSEO gehanteerd te worden, zowel door counselors als door echoscopisten.

Webinar nieuwe TTSEO-leidraad en echocasuïstiek

Op 18 april vond het webinar over de nieuwe TTSEO leidraad plaats. Ook is informatie gegeven over het kwaliteitssysteem echoapparatuur. Het webinar werd afgesloten met echocasuïstiek. De toelichting over de TTSEO-leidraad en de presentatie over de echoapparatuur kunnen nog on-demand bekeken worden.

Uniforme werkwijze NIPT uitslag nevenbevinding

De afspraken over het geven van de uitslag NIPT aan de zwangere zijn na 1 april bijna altijd hetzelfde. Er is een uitzondering. Als er een aanwijzing is voor een nevenbevinding, neemt de klinisch geneticus voortaan in alle gevallen en in alle regio's eerst contact op met de counselor en daarna neemt de klinisch geneticus zelf contact op met de zwangere.

Engelse toelichting bij bloedafname NIPT

De belangrijkste informatie over de bloedafname is samengevat en in het Engels vertaald, te vinden op Peridos.nl.

NIPT-uitslag T21/18/13

Open alle notificaties in Peridos zodra je een notificatie e-mail ontvangt, want daarin kan een trisomie 21, 18 of 13 gemeld worden. Het NIPT-lab belt bij een aanwijzing voor T21/18/13 niet met de aanvrager. De e‑mail uit Peridos is dan de enige notificatie.

NIPT geïmplementeerd

De NIPT in het reguliere screeningsprogramma is van start gegaan per 1 april. In de eerste weken zijn er veel aanvragen gedaan en al ruim 7500 uitslagen afgegeven. Het merendeel van de aanvragen gaat goed, maar er zijn ook nog aandachtspunten.

Toestemming gebruik gegevens en bloedplasma

Ben je er van op de hoogte dat het per 27 maart jl. nodig is om de zwangere expliciet om toestemming te vragen voor het gebruik van haar gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek?

april 2023
Controleer de volgende gegevens extra goed:

Controleer de volgende gegevens extra goed: telefoonnummer zwangere, e-mailadres zwangere en geen BSN.

Doe de aanvraag op het juiste moment

Om de NIPT te kunnen aanvragen heb je een definitieve à terme datum nodig. Je kunt alleen een NIPT-aanvraag doen na 8+4 weken. Op de aanvraag staat vanaf wanneer de zwangere bloed mag laten afnemen. Wijs haar op die datum.

Vermeld de juiste details over de medische voorgeschiedenis

De uitslag van de NIPT is minder betrouwbaar als bij de zwangere sprake is van: SLE (Systemische Lupus Erythematosus), een leiomyoom (vleesboom) of het gebruik van laagmoleculaire heparine (bloedverdunner). Ook als de zwangere een maligniteit heeft, kan de NIPT minder betrouwbaar zijn.

Instructies voor het correct invullen van informatie over bloedafnameorganisaties

Bij de aanvraag van een NIPT moet je een bloedafnameorganisatie (BAO) selecteren. Deze stuur je vervolgens via het aanvraagbericht naar Peridos. Wanneer een aanvraag niet volledig is en daardoor niet kan worden verwerkt, dan ontvang je als aanvrager een notificatie van Peridos.

Status aanvraag NIPT controleren

Hoe je de status kunt controleren, lees je in het overzicht labaanvragen NIPT op Peridos.nl.

Staat een aanvraag langer dan 8 dagen open in Peridos? Neem dan contact op met de zwangere

Als een aanvraag 8 dagen openstaat, krijg je automatisch een bericht in Peridos. Het is op dat moment belangrijk direct contact op te nemen met de zwangere om te achterhalen waarom de aanvraag nog openstaat.

Gezocht! Verloskundigen uit de SPSNN regio die hun ervaringen willen delen over de counseling nevenbevindingen NIPT

Onderzoekers van het Amsterdam UMC (onder leiding van Lidewij Henneman) en het UMCG voeren een studie uit naar de ervaringen en meningen van verloskundigen over de counseling van de nevenbevindingen bij de NIPT. Voor dit onderzoek zoeken we 6-7 verloskundigen uit de SPSNN regio die in een interview hun ervaringen en meningen over de counseling nevenbevindingen NIPT willen delen.

maart 2023
Werkwijze logboekbeoordeling ETSEO en TTSEO

Vanaf 1 januari 2023 is de werkwijze logboekbeoordelingen ETSEO en TTSEO veranderd. De logboekbeoordelingen zijn losgekoppeld van de audit echopraktijk en worden opgevraagd via Peridos.

Vragenlijst echoapparatuur

Het heeft RIVM aan het LRCB gevraagd onderzoek te doen naar de eisen die zijn gesteld met betrekking tot de uitwisseling, bewerking en opslag van de gegevens en te komen met adviezen. Door middel van een vragenlijst wil het LRCB dit in kaart brengen. Alle echocentra hebben de vragenlijst inmiddels via de mail ontvangen. Verzoek om deze voor 1 april in te vullen.

Kwaliteitsbeoordeling SEO-beelden: nieuwe werkwijze bij onvoldoende logboek

Elke twee jaar wordt het ETSEO- en het TTSEO-logboek van elke echoscopist beoordeelt. De Regionale Centra vinden het voor de echoscopist belangrijk dat als het logboek onvoldoende is, een beoordelaar van een andere regio ook naar het logboek kijkt.

ICSI en NIPT

Er is een indicatie voor invasieve prenatale diagnostiek. Indien de zwangere geen invasieve diagnostiek wenst, kan de zwangere NIPT binnen de screening laten uitvoeren. Er is geen medische indicatie voor NIPT wegens ICSI zwangerschap.

Nieuwe (versie) documenten

Omdat per 1 april 2023 de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening en de TRIDENT-studies zijn vervallen, zijn een aantal documenten aangepast naar de nieuwe situatie.

Waarschuwing over aanvragen AGB-code

Vektis is de enige organisatie in Nederland die AGB-codes mag en kan uitgeven. Helaas heeft Vektis gemerkt dat er een website is, die probeert om zorgverleners geld te laten betalen voor een AGB-code.

Vanaf 27 maart andere manier van toestemming vragen (NIPT, ETSEO en TTSEO)

Er komt een andere manier van toestemming vragen voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal (bloedplasma) voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 27 maart vraag je expliciet toestemming.

Informatie (voor zwangeren) over de NIPT

De publieksinformatie op www.pns.nl/nipt, de folder en de animatievideo over de NIPT worden op 24 maart aangepast naar de nieuwe situatie. Controleer of je praktijk informatie over de NIPT geactualiseerd moet worden.

Bloedafname NIPT rondom feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn gesloten tijdens de komende feestdagen (april en mei). Dit heeft gevolgen voor de bloedafname.

Zorgmailaccount bij bevestigingsmail NIPT-aanvraag

In het nieuwe NIPT-proces zal de zwangere namens de praktijk, via Peridos, een e-mail ontvangen met een bevestiging van de aanvraag. Mogelijk is de beveiligde e-mail nog niet actief vanaf 27 maart. Omdat er ook altijd een papieren formulier geprint moet worden, is dat op dit moment geen probleem.

Registratie bijzonderheden medische geschiedenis en vanishing twin bij NIPT-aanvraag

Nieuw bij de NIPT-aanvraag is de registratie van bijzonderheden in de medische geschiedenis en eventuele aanwezigheid van een vanishing twin.

Nieuw aanvraagformulier NIPT en keuze bloedafnameorganisatie

Vanaf maandag 27 maart 2023 kun je aanvragen voor de NIPT als onderdeel van de reguliere screening doen. Voor de aanvraag is een nieuw aanvraagformulier in je bronsysteem beschikbaar.

Beschikbaarheid NIPT als onderdeel van reguliere screening

Afhankelijk van de à terme datum komt een zwangere in aanmerking voor de NIPT als onderdeel van de TRIDENT-studie of voor de NIPT als onderdeel van reguliere screening. Tijdens de transitiefase gelden er tijdelijke richtlijnen.

Stopweek bloedafname NIPT

Van vrijdag 24 maart 17.00 uur tot zaterdag 1 april 00.00 uur is de stopweek bloedafname NIPT. Zwangeren kunnen in deze week dus geen bloed laten afnemen voor de NIPT.

februari 2023
Nieuwe versie Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO.

Nieuwe e-learning counseling prenatale screening

Vanaf 1 maart is de geheel vernieuwde e-learning voor counselors prenatale screening beschikbaar. Nieuw is dat zwangeren en de werkpraktijk van professionals centraal staan. Uiteraard zijn de wijzigingen rond de NIPT vanaf april 2023 in de e-learning verwerkt. 

Evaluatie digitaal informatiepakket NIPT

De informatie over de NIPT per 1 april 2023 ontvingen counselors dit keer digitaal (per e-mail vanuit het Regionaal Centrum). Het informatiepakket bevat informatie over de materialen en activiteiten om counselors voor te bereiden op de komende veranderingen.

Veelgestelde vragen over de NIPT

Kijkers konden tijdens het webinar vragen indienen. In totaal zijn er bijna 500 vragen gesteld. Een deel daarvan is live tijdens het webinar beantwoord. Andere veelgestelde vragen vind je op pns.nl.

Terugblik webinar De NIPT per 1 april 2023

Op 7 februari 2023 vond het webinar De NIPT per 1 april 2023: wat verandert er? plaats. Het volgen van dit webinar is verplicht voor counselors (live of on demand).

Transitiefase NIPT en stopweek bloedafname

Zoals eerder gecommuniceerd, gelden er in maart tijdelijke richtlijnen om de transitie naar de NIPT vanaf 1 april - voor counselors én zwangeren - zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bestellen en downloaden nieuwe folders en informatiekaart

De nieuwe folders en informatiekaart zijn te bestellen in de webshop.

Vergunning NIPT afgegeven

Minister Kuipers van VWS heeft 21 februari 2023 een vergunning afgegeven voor de uitvoering van de NIPT als regulier onderdeel van het programma voor prenatale screening. De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2020.

Controle screeningsdata 2022 in Peridos

Binnenkort gaan wij controleren of de zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor het jaar 2022 voldoen aan de normaantallen counseling en TTSEO. Hierbij zullen de data die op dat moment in Peridos staan als uitgangspunt dienen. Wij verzoeken om de screeningsdata van het jaar 2022 zorgvuldig op compleetheid te controleren in Peridos. 

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO: landelijk webinar 18 april

Vóórdat de nieuwe leidraad TTSEO in de praktijk kan worden gebruikt, willen de beroepsgroepen de leidraad graag inhoudelijk toelichten. Daarom organiseren de Regionale Centra op 18 april een landelijk webinar waar de leidraad wordt toegelicht. Daarnaast is er een presentatie van echocasuïstiek.

Eerste trimester SEO: meting NT bij navelstreng rond de nek

Er lijkt verschillend te worden omgegaan met het meten van de NT als de navelstreng rond de nek ligt. Voor de duidelijkheid een toelichting voor de meting.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur – testen LRCB

Het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is in januari gestart met het testen van echoapparatuur die in de prenatale screening wordt gebruikt. Het kan zijn dat het LRCB jouw praktijk binnenkort benadert om een afspraak in te plannen voor het testen van apparatuur. Schaf je een nieuw echoapparaat aan of start je een nieuwe praktijk, maak dan een afspraak voor een acceptatietest bij het LRCB.

Registratie in deelregister counseling prenatale screening KNOV

In januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde voor counselors van start gegaan. Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling prenatale screening van het KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos. Wanneer je niet bent ingeschreven in het deelregister, ben je er zelf voor verantwoordelijk dat de accreditatiepunten in Peridos worden bijgeschreven.

Folders in verschillende talen online beschikbaar

De nieuwe versies van de folders “De NIPT” en “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” zijn vertaald in het Engels, Turks, Pools en Arabisch.

december 2022
Tarieven prenatale screening in 2023

De tarieven voor prenatale screening (counseling, tweede trimester SEO en eerste trimester SEO) in 2023 zijn bekend.

Nieuwe versies folders en informatiekaart beschikbaar vanaf februari

Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening per 1 april 2023, komen er nieuwe versies van de folders De NIPT en De 13 wekenecho en de 20 wekenecho en de informatiekaart Prenatale screening.

Aanbod eerste trimester SEO verlengd tot 1 juli 2026

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het aanbod eerste trimester SEO te verlengen tot 1 juli 2026. Hierdoor blijft het voor zwangeren mogelijk om gebruik te maken van het aanbod, zolang er nog geen besluit is genomen over structurele opname van het eerste trimester SEO in het aanbod van prenatale screening.

In januari en februari uitgebreide informatie voor professionals over de NIPT vanaf 1 april 2023

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de NIPT zijn er vanaf eind januari 2023 verschillende informatiematerialen online beschikbaar over wat er precies gaat veranderen (én wat niet).

NIPT bij medische indicatie vergoed vanaf 1 januari 2023

Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT-1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege een medische indicatie, verandert er iets. In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is besloten dat per 1 januari 2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht eigen risico.

Kanker als nevenbevinding bij NIPT in beeld gebracht

Binnen de landelijke TRIDENT-2 studie zijn over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in kaart gebracht waarbij de NIPT-uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het artikel en een editorial zijn gepubliceerd in de ‘Journal of Clinical Oncology’

Vervanging SEO-echoscopist

Als vervanging intern niet mogelijk is, dan is het mogelijk om een externe echoscopist in te zetten voor het ETSEO en/of TTSEO. Voorwaarde is wel dat deze echoscopist een kwaliteitsovereenkomst met een regionaal centrum voor die verrichting heeft.

Controle BSN

Voor een betrouwbare uitwisseling van gegevens is het belangrijk dat het Burgerservicenummer (BSN) juist wordt gebruikt. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een correcte koppeling tussen de gegevens van de zwangere en haar BSN. Controleer daarom de identiteit van de zwangere aan de hand van een geldig identiteitsdocument,

Bereikbaarheid rondom jaarwisseling 2022/2023

In de weken rondom de jaarwisseling is de SPSNN beperkt bereikbaar, zowel via de mail als telefonisch.

Gezondheidsnut van nevenbevindingen bij NIPT

Op basis van resultaten van de TRIDENT-2 studie is voor het eerst aangetoond wat het gezondheidsnut is van nevenbevindingen bij de NIPT.

Informatie over het nieuwe Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Op maandag 14 november en op donderdag 17 november jl. zijn twee online informatiebijeenkomsten georganiseerd over het nieuwe kwaliteitssysteem echoapparatuur. De informatiebijeenkomst is terug te zien op de website van LRCB. Hier staat ook meer informatie en de slides van de bijeenkomst.

Terugblik webinar 22 november

Ruim 1300 deelnemers hebben op 22 november jl. gekeken naar het landelijk webinar van de regionale centra. Daar werd gesproken over HCMV, hoe om te gaan met klachten en incidenten, NIPT en nevenbevindingen. Dit webinar is on-demand terug te kijken.

Loskoppelen logboekbeoordeling van de audit echopraktijk

Vanaf 2023 worden de logboekbeoordelingen ETSEO en TTSEO losgekoppeld van de audit echopraktijk. Hiermee verwachten we de belasting beter te kunnen verdelen voor zowel de echoscopisten als de SPSNN.

DE NIPT VANAF 1 APRIL 2023: VOORBEREIDINGEN IN VOLLE GANG

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie rond de NIPT die vanaf 1 april 2023 deel uitmaakt van het reguliere programma voor prenatale screening. Vanaf begin 2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT. Maar het is goed om nu al met een aantal zaken rekening te houden.

november 2022
Terugblik symposium 15 jaar prenatale screening – Waar gaan we heen?!

Op 3 november jongstleden organiseerden we een feestelijk symposium. Daarin keken we niet alleen vooruit naar wat de toekomst mogelijk zal brengen, maar stonden we vooral ook stil bij de betekenis van prenatale screening voor zorgverleners én voor zwangeren. We kijken terug op een bijzondere en geslaagde bijeenkomst met twee inspirerende bijdragen over techniek en ethiek van keynote speakers Erik Sistermans en Alistair Niemeijer, een indrukwekkend optreden van Charlotte Beerda en vier interactieve workshops. De twee bijdragen van Charlotte Beerda delen we graag met jullie. Deze kan je terugvinden in het nieuwsbericht. Hierin vind je ook een link naar de foto's die deze middag gemaakt zijn.

oktober 2022
Opleiding ETSEO najaar 2023

In september 2023 start een nieuwe opleiding tot ETSEO echoscopist.

Geslachtsbepaling bij het ETSEO

De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat de beoordeling van het geslacht geen onderdeel is van het ETSEO.

Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. U kunt op maandag 14 november 16.00-17.00 uur of op donderdag 17 november 17.00-18.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen waarin toelichting wordt gegeven over de aanleiding hiervan, de rol van de verschillende partijen en de uitvoering van het systeem.

Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022

De Regionale Centra organiseerden op 3 oktober met ondersteuning van de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een landelijke casuïstiekbespreking. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8. Een aantal vragen kon niet tijdens het webinar worden behandeld. Op dit moment wordt een Q&A gemaakt en deze wordt gepubliceerd op www.clbps.nl.

IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals eerste trimester SEO

De IMITAS-studie is gestart met een vragenlijststudie voor zorgprofessionals waarbij de ervaring met het eerste trimester SEO (ETSEO) en de gevolgen van de introductie van het ETSEO op het vakgebied onderzocht worden. Uw perspectief is belangrijk om de potentiële voor- en nadelen van het ETSEO in kaart te brengen.

Termijn Eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Gebleken is dat 41% pas ná 13+5 weken wordt uitgevoerd. Wanneer dan iets wordt ontdekt, is er relatief weinig tijd voor het vervolg. Wijs de zwangere dus op het tijdig inplannen van de 13 wekenecho (vanaf 12+3 weken). En wees ook niet terughoudend met het aanbieden van een vaginale echo.

Nieuwe versies kwaliteitseisen

Nieuwe versies kwaliteitseisen voor Eerste en Tweede trimester SEO en de opleiding counseling.

NIPT meerlingen studie

Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingen studie van start gegaan. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de NIPT bij meerlingen en vanishing twins. Het aantal vanishing twins in Peridos blijkt veel lager te zijn dan is voorspeld. De juiste registratie in Peridos is curciaal, daarom willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. Indien u een vanishing twin heeft gediagnostiseerd moet u bij de NIPT-aanvraag kiezen voor een meerlingzwangerschap.

NIPT: er verandert van alles

NIPT: er verandert van alles! Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie. Een ingrijpende wijziging. Bent u counselor? Noteer dan alvast in uw agenda dinsdag 7 februari van 14.00-16.00 uur, webinar 'NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verander er?' Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.

september 2022
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist