Bewaartermijn & bewaarplicht.

Je bent als zorgverlener verplicht om een patiëntdossier 20 jaar te bewaren of zoveel langer als nodig voor het verlenen van goede zorg. De ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (afgekort de WGBO) zegt dat je als zorgverlener verplicht bent een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel hierbij is dat een zorgverlener een bewaarplicht heeft van twintig jaar na de laatste wijziging in het dossier.

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 7:454 lid 3 BW) stelt dat gegevens alleen mogen worden verwerkt voor zover noodzakelijk, dat wil zeggen: voor een ‘welbepaald doel’. Als er van zo’n ‘welbepaald doel’ geen sprake meer is, moet je de gegevens vernietigen.

Meer informatie over het medische dossier en bewaartermijnen is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden.